Audyt finansowy a spółki handlowe. Księgowość w Krakowie

Audyt finansowy nazywany również rewizją finansową jest to kompleksowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta przedstawiające rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Kraków na swoich Uczelniach Wyższych oferuje nam studia w tym kierunku, jest to ciekawa perspektywa biorąc pod uwagę fakt, że jest to raczej mało znany kierunek.

Do spółek handlowych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. Przedstawiony w nim jest zamknięty katalog spółek, do których należą: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Księgowość spółek handlowych obejmuje swoim zakresem prowadzenie ksiąg handlowych. Jest to charakterystyczne dla księgowości pełnej. W skład księgowości wchodzi prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT, sporządzanie sprawozdań statystycznych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym).

 

Author: skladkachorobowa.pl